Sepia

Art, retro photos-sepia. Artystyczne zdjęcia retro-sepia.

DSC_0085

CSC_0217

CSC_0151

CSC_0213

Photo: sepia function in a camera. Zdjęcie: tryb sepii w aparacie.

DSC_0066

Photo: sepia made by computer programm. Zdjęcie: sepia przy użyciu prgramu komputerowego.

csc_0034

Sepia is a form of colouring photos, formerly was employed to cause pictures more durable. Presently it is gladly sumulated for the sake of its interesting, brown, beige colour.

Sepia jest formą barwienia zdjęć, dawniej stosowaną w celu nadania im większej trwałości. Obecnie, sztucznie otrzymywana, jest chętnie wykorzystywana z powodu ciekawego, brązowego, beżowego zabarwienia.

In traditional photography such an effect was obtained with some solitions, in digital photography sepia can be made using special function in the camera or with computer programmms.

W fotografii tradycyjnej efekt ten uzyskiwano dzięki kąpieli w pewnych roztworach, w cyfrowej zaś, sepia może być wytworzona po zastosowaniu specjalnej funkcji w aparacie lub za pomocą programów komputerowych.

CSC_0143

DSC_0135

DSC_0073

DSC_0079

Photos: sepia made by computer programm. Zdjęcia: sepia przy użyciu prgramu komputerowego.

Photodictionary: Sepia.