Camera obscura

Camera obscura is a prototype of the present cameras. The thing is dark inside and  having small hole via a light gets through.

Camera obscura to prototyp współczesnych aparatów fotograficznych. Przedmiot jest ciemny wewnątrz i posiada niewielki otwór, przez który przedostaje się strumień światła.

Photodictionary: Camera obscura.

Panorama

Panorama is a photo showing large part of area.

Usually the picture’s width is much bigger than height to present some landscape or architecture view.

Panorama to zdjęcie przedstawiające dużą część jakiegoś obszaru.

Zazwyczaj szerokość fotografii jest znacznie większa niż jej wysokość, ukazując np. krajobraz lub architekturę.

This type of photo can be made using wide-angle lens or zoom lens.

Tego rodzaju zdjęcie może być wykonane przy użyciu obiektywu szerokokątnego lub zmiennoogniskowego.

Continue reading “Panorama”

Long-focal lens Obiektyw długoogniskowy

Long-focal lens is a type of lens which focal lenght is longer than a diagonal of photosensitive material (traditional photography) or matrix (digital photography).

It is useful to present some far-distant objects or views larger and closer without necessity of coming near.

Obiektyw długoogniskowy to obiektyw, którego ogniskowa jest dłuższa niż przekątna materiału światłoczułego (fotografia tradycyjna) lub matrycy (fotografia cyfrowa).

Tego typu obiektywy są przydatne w celu ukazania odległych obiektów lub widoków w sposób przybliżony i powiększony bez konieczności zbliżania się do nich.

Photodictionary: Long-focal lens. Obiektyw długoogniskowy.

Wide-angle lens Obiektyw szerokokątny

Wide-angle lens is a type of lens which angle of view is higher than the human’s eye’s and focal lenght is shorter than a diagonal of photosensitive material (traditional photography) or matrix (digital photography).

It is useful to present some large areas or objects (architecture).

Obiektyw szerokokątny to obiektyw, którego kąt widzenia jest większy niż kąt widzenia ludzkiego oka a ogniskowa krótsza niż przekątna materiału światłoczułego (fotografia tradycyjna) lub matrycy (fotografia cyfrowa).

Tego typu obiektywy są przydatne w celu ukazania dużych przestrzeni lub obiektów (architektura).

Photodictionary: Wide-angle lens. Obiektyw szerokokątny.

Normal lens Obiektyw standardowy

Normal lens is a type of lens which angle of view is similar to human’s eye’s and focal lenght is similar to diagonal of photosensitive material (traditional photography) or matrix (digital photography).

Obiektyw standardowy to obiektyw, którego kąt widzenia jest  zbliżony do kąta widzenia oka ludzkiego a ogniskowa do przekątnej materiału światłoczułego (fotografia tradycyjna) lub matrycy (fotografia cyfrowa).

Photodictionary: Normal lens. Obiektyw standardowy.

Light painting

Light painting, light drawing is a technique of photography wherein photos are taken using long exposure time to save a specific shapes or compositions made with light.

Usually the process of photographing keeps on more than 5 second of exposure time and usus some light source (flashlight).

Light painting, light drawing (malowanie światłem, rysowanie światłem) to technika w fotografii, w której zdjęcia robione są z wykorzystaniem długiego czasu naświetlania w celu uchwycenia specyficznych kształtów lub kompozycji wykonanych światłem.

Zazwyczaj proces fotografowania wymaga czasu ekspozycji dłuższego  niż 5 sekund oraz jakiegoś źródła światła (latarka).

Continue reading “Light painting”

Lens Obiektyw

Lens is a part of a camera consist of one or group of lenses (optical system).

Obiekty jest częścią aparatu fotograficznego składającą się z jednej lub wielu soczewek (układu optycznego).

Continue reading “Lens Obiektyw”

Image editing Edytowanie obrazu

Image editing is the process of making modifications at the photo (for example using computer programms) to get different or better (more clear, without defects, nioses etc.) effect.

Edytowanie obrazu to proces wprowadzania zmian na zdjęciu (na przykład przy użyciu programów komputerowych) w celu uzyskania innego lub lepszego (bardziej ostrego, pozbawionego wad, szumów itp.) efektu.

Continue reading “Image editing Edytowanie obrazu”

Clearness Ostrość

Clearness is a quality of photo describing exactness of representation the photographicting object or view at the picture.

Ostrość jest cechą obrazu opisująca dokładność przedstawienia fotografowanego obiektu lub widoku na zdjęciu.

Continue reading “Clearness Ostrość”

Fish eye Rybie oko

“Fish eye” is a type of lens having specific construction and giving characteristic photos in final result.

“Rybie oko” to rodzaj obiektywu posiadający specyficzną konstrukcję i pozwalający na uzyskanie charakterystycznie wyglądających zdjęć.

CSC_0129

Continue reading “Fish eye Rybie oko”