Light painting

Light painting, light drawing is a technique of photography wherein photos are taken using long exposure time to save a specific shapes or compositions made with light.

Usually the process of photographing keeps on more than 5 second of exposure time and usus some light source (flashlight).

Light painting, light drawing (malowanie światłem, rysowanie światłem) to technika w fotografii, w której zdjęcia robione są z wykorzystaniem długiego czasu naświetlania w celu uchwycenia specyficznych kształtów lub kompozycji wykonanych światłem.

Zazwyczaj proces fotografowania wymaga czasu ekspozycji dłuższego  niż 5 sekund oraz jakiegoś źródła światła (latarka).

Continue reading “Light painting”

Lens Obiektyw

Lens is a part of a camera consist of one or group of lenses (optical system).

Obiekty jest częścią aparatu fotograficznego składającą się z jednej lub wielu soczewek (układu optycznego).

Continue reading “Lens Obiektyw”

Image editing Edytowanie obrazu

Image editing is the process of making modifications at the photo (for example using computer programms) to get different or better (more clear, without defects, nioses etc.) effect.

Edytowanie obrazu to proces wprowadzania zmian na zdjęciu (na przykład przy użyciu programów komputerowych) w celu uzyskania innego lub lepszego (bardziej ostrego, pozbawionego wad, szumów itp.) efektu.

Continue reading “Image editing Edytowanie obrazu”

Clearness Ostrość

Clearness is a quality of photo describing exactness of representation the photographicting object or view at the picture.

Ostrość jest cechą obrazu opisująca dokładność przedstawienia fotografowanego obiektu lub widoku na zdjęciu.

Continue reading “Clearness Ostrość”

Fish eye Rybie oko

“Fish eye” is a type of lens having specific construction and giving characteristic photos in final result.

“Rybie oko” to rodzaj obiektywu posiadający specyficzną konstrukcję i pozwalający na uzyskanie charakterystycznie wyglądających zdjęć.

CSC_0129

Continue reading “Fish eye Rybie oko”

Macrophotography Makrofotografia

Macrophotography (macro photography, macrography, photomacrography) is a type of photography wherein the objects (usually small, for example plants, insects etc.) are saved in their natural or larger size. 

Makrofotografia to rodzaj fotografii w którym fotografowane obiekty (zazwyczaj małe, np. rośliny, owady itp.)  są utrwalone na zdjęciach w swoim naturalnym rozmiarze lub powiększone.

Continue reading “Macrophotography Makrofotografia”

Framing Kadrowanie

Framing is a setting of frame at the photo during the photographing or cutting out some particular part after.

Kadrowanie jest ustawieniem kadru zdjęcia w trakcie fotografowania lub wycięciem jego wybranej części już po sfotografowaniu. Continue reading “Framing Kadrowanie”

Noise Szum

Noise is a defect of digital picture. Concentrations of little pints with different lightness or colour than real look of photographing place, thing or object are noticable at the photo.

Szum jest wadą cyfrowego obrazu. Na zdjęciu widoczne są skupiska niewielkich punktów, różniących się nieco jasnością lub kolorem od rzeczywistego wyglądu fotografowanego miejsca, przedmiotu lub obiektu.

Continue reading “Noise Szum”

Grain Ziarno

Grain is a specific quality of picture peculiar to traditional photography, the concentrations of little silvver compounds points are noticable at the photo. Grain is a defect but is often enough bringing on by design cause  it can be treat like an artistic effect.

Ziarno jest cechą obrazu, typową dla fotografii tradycyjnej, na zdjęciu widoczne są niewielkie skupiska związków srebra w postaci małych punktów. Ziarno jest wadą ale niejednokrotnie bywa wywoływane w sposób zamierzony ponieważ może być traktowana jako efekt artystyczny.

Photodictionary: Grain. Ziarno.

Digital camera Aparat cyfrowy

Digital camera is an instrument of work in digital pbotoography, saving a picture on electronic matrix inside.

Aparat cyfrowy jest narzędziem pracy w fotografii cyfrowej, zachowującym obraz na elektronicznej matrycy, znajdującej się wewnątrz.

 

Photodictionary: Digital camera. Aparat cyfrowy.